Świętokrzyski Okrągły Stół ds. Pożytku Publicznego - StaszicowskiePress

Świętokrzyski Okrągły Stół ds. Pożytku Publicznego

Zapraszamy świętokrzyskich społeczników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządów do wzięcia udziału w Świętokrzyskim Okrągłym Stole ds. Pożytku Publicznego, w dniu 14 czerwca br. w Kielcach o godzinie 10:00 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim Sala konferencyjna „Okrąglak”, Aleja IX Wieków Kielc 3

Idea Okrągłych Stołów została zainicjowana wspólnie przez Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego i Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS.

Celem jest zebranie oczekiwań ze strony organizacji pozarządowych, ale także ze strony administracji publicznej, w jaki sposób zmienić przepisy prawne, aby były one jak najbardziej przyjazne społecznikom i stanowiły impuls do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pomysł Okrągłych Stołów ma służyć powstaniu pakietu zmian ustawowych pod hasłem Konstytucji dla społeczeństwa obywatelskiego.
Chcemy rozmawiać o Konstytucji dla społeczeństwa obywatelskiego:
1) zmniejszeniu obowiązków formalnych w prowadzeniu działalności organizacji,
2) przemodelowaniu form prawnych organizacji (małe, duże organizacje, fundacje, związki dla wszystkich organizacji, stowarzyszenia zwykłe) oraz odróżnieniu organizacji pozarządowej (nie dla zysku) od organizacji samorządowej, biznesowej itp.,
3) zmianach dotyczących mechanizmu 1,5%,
4) pełnym zwolnieniu organizacji z podatku dochodowego od osób prawnych,
5) powierzaniu, a nie wspieraniu zlecania zadań publicznych,
6) ujednoliceniu trybów zlecania zadań (ustawa o sporcie, o zdrowiu itd.),
7) powszechniejszym stosowaniu przez administrację publiczną wieloletnich umów na realizację zadań publicznych,
8) określeniu ustawowym minimalnej procentowo kwoty budżetu JST na realizację zadań publicznych,
9) wprowadzeniu rozliczania realizacji zadań publicznych przez rezultaty,
10) konkursach grantowych na wspieranie sektora obywatelskiego (dla federacji, organizacji wspierających, inkubatorów),
11) ułatwieniach dla organizacji prowadzących działalność w szkołach,
12) zasadzie, że administracja publiczna przekazuje realizację usług społecznych w pierwszej kolejności NGO,
13) uproszczeniach sprawozdawczości organizacji (z realizacji zadań, finansowej itd.),
14) organizacjach nie rozliczających się z realizacji zadań publicznych,
15) wzmocnienie dialogu – powołanie Rady Dialogu Obywatelskiego na poziomie krajowym oraz wojewódzkim,
16) reprezentatywności III sektora i formalnego umocowaniu federacji/związków NGO,
17) rozwoju wolontariatu, szczególnie młodzieżowego, pracowniczego oraz o współpracy z przedsiębiorcami,
18) uproszczeniu form prowadzenia księgowości przez organizacje oraz elektronicznych fakturach,
19) podniesieniu kwoty z umów zleceń objętych ryczałtowych podatkiem dochodowym,
20) rozwoju przedsiębiorczości NGO – ekonomii społecznej, podatku VAT itd.,
21) cenach energii, gazu dla NGO.

Symbolicznie 21 tez jest rozpoczęciem dyskusji i zebraniem postulatów od Was – co i jak zmienić w otoczeniu formalnym funkcjonowania organizacji pozarządowych.
Liczymy na Wasze doświadczenie, pomysłowość i odwagę w kreowaniu nowej rzeczywistości przyjaznego otoczenia prawnego dla organizacji.

Opolski Okrągły Stół ds. Pożytku Publicznego organizowany jest przez:
> Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
> Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
w partnerstwie z:
> Wojewodą Świętokrzyskim
> Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa
> Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP
> Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM
Patronat honorowy:
> Pani Agnieszka Buczyńska, Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego

Program Okrągłego Stołu ds. Pożytku Publicznego:
10:00 – Otwarcie spotkania:
Wojewoda Świętokrzyski Józefa Bryka,
Waldemar Weihs – Przewodniczącego DRDPP, Wiceprezes WRZOS, Członek Prezydium Konwentu WRDPP.
Michał Piasecki – Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi, członek Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
10.10 – Rozstrzygnięcie konkursu „Życzenia dla Polski” z okazji 35-lecia wyborów 4 czerwca.
10:20 – Wystąpienie Dyrektora NIW-CRSO
10:30 – Praca warsztatowa w 5 grupach tematycznych
1 – Formy prawne, formalności i otoczenie w działaniu organizacji
2 – Współpraca z administracją, pożytek publiczny
3 – Sprawozdawczość, księgowość
4 – Dialog obywatelski, reprezentatywność sektora pozarządowego
5 – Wolontariat – swobody działalności NGO w obszarze wolontariatu
12:30 – Podsumowanie

Zainteresowani uczestnictwem w wydarzeniu mogą zgłaszać swoje uczestnictwo wysyłając e-mail na adres wps28@kielce.uw.gov.pl

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content