Startuje Kielecki Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych - StaszicowskiePress

Startuje Kielecki Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych

Stowarzyszenie Staszicowskie serdecznie zaprasza młodzież zamieszkałą i uczącą się na terenie Miasta Kielce oraz organizacje przedstawicielskie środowiska młodzieżowego do zapoznania się z pierwszą edycją nowego systemu regrantingowego.
Dofinansowanych zostanie 10 projektów w kwocie do 1000 zł każdy.

Kielecki Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych to oryginalny pomysł Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica, będący konsekwencją projektu Kielecka Szkoła Liderów Młodzieżowych, który był realizowany dzięki dotacji NIW-CRSO w latach 2022-2023 oraz współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Kielce.

Pomysł uzyskał aprobatę Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i jest realizowany jako zadanie publiczne w zakresie edukacji, dofinansowane w ramach konkursu Świętokrzyskie dla Młodych.

Na stronie projektu możemy przeczytać:

Kto może skorzystać?

Do wnioskowania uprawnionych jest kilku interesariuszy z terenu Kielc:
1. Młodzieżowa Rada Miasta Kielce
2. Samorząd uczniowski szkoły podstawowej lub średniej
3. Samorząd studencki uczelni wyższej
4. Uczelniana organizacja studencka
5. Grupa nieformalna złożona z min. 3 osób w wieku 13-25 lat.

Niepełnoletni wnioskodawcy muszą wskazać pełnoletniego opiekuna.

Jakie inicjatywy mogą otrzymać wsparcie?

Głównym celem funduszu jest podnoszenie kompetencji liderów grup młodzieżowych oraz tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego i finansowego nieformalnym grupom młodzieżowym.

Ze wsparcia mogą korzystać wyłącznie pomysły o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniające postawy społeczne i obywatelskie młodzieży.

Forma projektu nie jest przez Nas narzucana, powinna po prostu realizować wskazany wyżej cel. Mogą to być np. szkolenia, warsztaty, debaty, konferencje, działania typu akcyjnego, kampanie informacyjne, przedstawienia … możliwości jest bardzo wiele!
Jeżeli pomysł jest bardzo niestandardowy, można go skonsultować przez złożeniem wniosku, pisząc maila na kontakt@staszicowskie.pl

Jak zawnioskować o dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie należy w pierwszej kolejności dokładnie zapoznać się z REGULAMINEM funduszu, a następnie rzetelnie wypełnić i przesłać WNIOSEK.
Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły, aż do wyczerpania funduszy, przy czym finansowane będą maksimum dwa projekty miesięcznie, o ile zgłaszane pomysły będą cechowały się odpowiednią jakością.
Zarząd Stowarzyszenia powiadomi wnioskodawcę o otrzymanym finansowaniu i zamieści informację o wspartym projekcie na tej stronie – nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się realizacja projektu.

Przykład:
Samorząd uczniowski szkoły średniej przesłał wniosek pod koniec lipca. Początek realizacji projektu wskazany we wniosku to 15 września. Jeżeli projekt uzyska finansowanie, samorząd uczniowski otrzyma o tym informację najpóźniej 31 sierpnia.

Jak wygląda realizacja projektu?

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu finansowania grupa wnioskodawców musi przejść obligatoryjne szkolenie nt. zasad finansowania i realizacji projektu, które zapewnia nasze Stowarzyszenie.

Wnioskodawca nie otrzymuje bezpośrednio żadnych środków finansowych. Wszystkie wydatki są realizowane we współpracy z przedstawicielem Stowarzyszenia i w oparciu o zatwierdzony budżet projektu. Ponadto należy wszystkie takie wydatki dokumentować za pomocą faktur i rachunków.

Wszystkie szczegóły finansowo -organizacyjne zostaną przekazane na szkoleniu.

Obowiązkiem Wnioskodawcy po otrzymaniu dofinansowania jest zamieszenie na materiałach projektu w szczególności publikacjach, ulotkach, materiałach informacyjnych fizycznych i elektronicznych, nadruku o treści oraz logotypów:

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Kielecki Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych” którego Operatorem jest Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica. Zadanie publiczne sfinansowane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Jeżeli miejsce publikacji informacji o projekcie pozwala na zamieszczenia logotypów należy dodać poniższą belkę graficzną:

Należy ponadto, we wpisach w mediach społecznościowych oznaczać stronę fb.com/staszicowskie oraz fb.com/UrzadMarszalkowskiWojewodztwaSwietokrzyskiego

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content